open menu Kapitel:
Forskning Forskningssammanställningar
Att utforma läxor som bidrar till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande

Syfte

Syftet med projektet är att sammanställa forskning kring utformandet av läxor med tonvikt på likvärdighet. Forskningsfrågan som vi vill besvara lyder: Vad kännetecknar läxor som bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar för elevers lärande?

Nuläge i projektet

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser. Figuren visar i vilken fas detta projekt är i.

Arbetsgång för systematiska översikter, från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser, där litteratursökning är markerad.

Bakgrund

Läxor har olika syften vilket även varierar mellan ämnen och för elever i olika åldrar. Syftet med läxor kan vara att elever ska förbereda, öva och repetera, fördjupa kunskap eller syfta till elevers personliga utveckling genom att tränas i att ta ansvar för planeringen. Läxorna kan även användas för att skapa kontakt mellan barn och föräldrar, men också för att främja kommunikation och interaktioner mellan elever. Ibland har läxor ett traditionsbundet syfte eller ges när eleven inte gjort det som förväntades hinnas med under lektionen. Att ge en läxa kan ibland även ha som syfte att tillmötesgå vårdnadshavares önskan eller vara ett resultat av att vårdnadshavare anser att lärare som ger läxor är bra lärare.

Synen på läxor varierar mellan elever, lärare och föräldrar och det råder även delade meningar om läxors effektivitet för elevers lärande. Det finns en mängd studier och även översikter som undersökt samband mellan läxor och kunskapsresultat. Dessa resultat, som rör läxors effektivitet, varierar en hel del. Det kan bland annat bero på faktorer som elevers ålder eller läxans syfte och karaktär. En matematikläxa i lågstadiet bör inte jämföras med en läxa i ämnet historia i gymnasieskolan.

Utöver skillnader i själva läxan råder olika förutsättningar för eleverna att genomföra läxan, vilket påverkar elevers utveckling och lärande. En del elever får exempelvis hjälp med läxan, andra inte. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår en strävan efter att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar.

Eftersom det inte finns specifika bestämmelser om läxor i skolans styrdokument är det upp till varje lärare om och hur läxor ska utformas. I denna översikt sammanställs studier med inriktning på hur läxor kan utformas för att främja likvärdighet för alla elevers lärande och översikten tar upp frågor som rör olika sorters läxor för olika ämnen och årskurser. Detta kan ge ett värdefullt bidrag till lärare med olika ämnesinriktningar inom grundskolan i arbetet med läxor.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Jöran Petersson, fil.dr, universitetslektor, Malmö universitet
  • Max Strandberg, fil.dr, universitetslektor, Stockholms universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Alva Appelgren, fil.dr, forskare och projektledare
  • Pontus Wallin fil.dr, forskare och biträdande projektledare
  • Lisa Jonsson, informationsspecialist
  • Catarina Melin, projektassistent

Uppdaterad: 2021-09-29 12:57