open menu Kapitel:
Forskning Forskningssammanställningar
Meningsfull fritid för elevers utveckling och lärande i fritidshem

Övergripande fråga

Frågan som vi vill besvara med översikten lyder: Hur kan lärare i fritidshem, utifrån sitt uppdrag att erbjuda en meningsfull fritid, arbeta med att utveckla elevers relationer och sociala samspel och på så sätt stödja deras lärande och utveckling?

Nuläge i projektet

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser. Figuren visar i vilken fas detta projekt är i.

Figur som visar arbetsgången för institutets systematiska översikter, från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser. Rutan Sammanställning av resultat och slutsatser är markerad.

 

Bakgrund

Fritidshemsverksamhet har lyfts fram av flera källor, bland annat skolmyndigheter och forskare. Behovet av att synliggöra och utveckla fritidshemmets uppdrag och roll samt fritidshemslärares kompetens och roll har särskilt diskuterats.

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att komplettera skolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Denna typ av lärande har inte något uttalat mål, vilket gör det svårt för lärare att bedöma vad elever har lärt sig. Stora barngrupper, låg personaltäthet och brist på lämpliga lokaler och närmiljö kan dessutom göra det svårt för lärare att skapa goda förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Hur fritidshemslärare kan skapa en miljö där både lärande och socialt samspel utvecklas samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid blir en viktig fråga.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Björn Haglund, lektor Högskolan i Gävle
  • Karin Lager, lektor Göteborgs universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Ilana Manneh, fil.dr, projektledare
  • Johan Wallin, fil.dr, biträdande projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent
  • Catarina Melin, projektassistent

Uppdaterad: 2021-09-30 05:52