open menu Kapitel:
Forskning Forskningssammanställningar
Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Syfte

Syftet med projektet är att sammanställa forskning om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i undervisningen. Sammanställningen planeras att göras i form av en systematisk kartläggning.

Nuläge i projektet

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser. Figuren visar i vilken fas detta projekt är i.

Arbetsgång för systematiska översikter, från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser, där Relevans- och kvalitetsbedömning är markerad.

Bakgrund

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) är komplexa tvärvetenskapliga frågor med en tydlig naturvetenskaplig komponent och där olika vägval kan påverka våra liv och miljön på olika sätt. Frågorna omfattar värderingsmässiga aspekter och tänkbara vägval eller lösningar kännetecknas av att sakna ett tydligt rätt eller fel. SNI kan till exempel anknyta till områden som energiförsörjning, genteknik och klimatförändringar.

Att använda SNI i undervisningen kan ha olika syften. Ett syfte är att rusta elever för ett informerat beslutsfattande i SNI genom att uppmärksamma dem på hur olika perspektiv eller intressen behöver sammanvägas för att kunna ta bra beslut. Ett annat syfte är att använda SNI för att rama in ett naturvetenskapligt innehåll i ett sammanhang som elever upplever är angeläget och intressant.

Den systematiska kartläggningen ska bland annat beskriva vilka SNI som forskningen har uppmärksammat och hur undervisningen om dessa frågor kan utformas. Kartläggningen kommer att fokusera på undervisning om SNI i syfte att stödja elevers förmåga till ett informerat beslutsfattande.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet
  • Per Högström, universitetslektor, Högskolan i Halmstad

Från Skolforskningsinstitutet

  • Johan Wallin, fil.dr, forskare och projektledare
  • Eva Bergman, biträdande projektledare och informationsspecialist
  • Catarina Melin, projektassistent

Uppdaterad: 2021-09-29 13:07