Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Diskussionsfrågor Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor - undervisning i förskolan, på bilden leker två barn i snön

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge arbetslaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken. I anslutning till respektive fråga finns rekommenderade läsanvisningar till de avsnitt i rapporten som berör diskussionsfrågan på ett djupare plan.

Forskningsöversikten Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor illustrerar hur förskollärare kan agera för att stödja barns lek, och på så vis stimulera utvecklingen av sociala förmågor som rör relationsskapande, utvecklande av gemenskap, samarbete och kommunikation. Forsk­ningen bidrar med kunskap om hur förskol­lärare på ett målinriktat sätt kan stimulera och stödja barns lek och på så vis bedriva undervisning i förskolan.

Diskussionsfråga 1 – att som förskollärare stödja lek på olika sätt

Se kapitel 3 i översikten, s. 18–41

Förskollärare kan stödja och stimulera lek som de själva tar initiativ till, likväl som lek som barnen initierar. Av central be­tydelse är att förskolläraren i båda fallen tar ansvar för förut­sättningarna och utövar ett ledarskap i förhållande till leken. Förskollärares stöd och sti­mulans kan avse alla barns gemensamma engagemang i lek, eller några barns eller enskilda barns deltagande i gemensam lek, exempelvis barn som annars riskerar att hamna utanför. Översikten beskriver en rad olika sätt (handlingar) varpå förskolläraren kan stödja barns lek: planera och iordningställa för lek, delta i barnens lek, observera leken och reflektera över den observerade leken.

  • Känner du igen dig i några av de olika handlingar som översikten beskriver?
  • Har du agerat på liknande sätt i din undervisning?

Diskussionsfråga 2 – att undervisa med lyhördhet och responsivitet

Se avsnitt 4.4–4.5 i översikten, s. 50–53 samt kapitel 3, s. 18–41

Viktigt inom ramen för förskollärarens stöd och stimulans av barns lek är att fånga barns in­tresse och lust att leka och lära, vilket innebär att undervis­ningen är lekfull och lämnar utrymme för barns initiativ. Det är viktigt att förskolläraren är lyhörd inför barnens perspektiv, behov och intressen och anpassar undervisningen till detta. Det gäller alla de olika undervisningsaspekter (handlingar) som tas upp i översikten och som på olika sätt syftar till att stödja barns lek. Förskollärares handlingar som inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till barnens perspektiv, behov och intressen ris­kerar att initiera lek som innebär ett negativt socialt samspel mellan barnen, eller riskerar att påverka barnens lek så att den störs eller avbryts.

  • I översikten finns ett antal exempel som illustrerar vikten av att förskolläraren agerar med lyhördhet och responsivitet. Är det några av översiktens exempel på det som du speciellt har uppmärksammat? Har du egna exempel på att det är viktigt?
  • Har du inspirerats av något av översiktens resultat till att förändra ditt agerande?

Uppdaterad: 2021-03-08 08:35