Att stödja elevers lärande i musik

Diskussionsfrågor

Att stödja elevers lärande i musik

Elever och lärare spelar gitarr på musiklektion

Här finns förslag på diskussionsfrågor med syfte att ge stöd för lärare att relatera översiktens resultat och slutsatser till den egna undervisningspraktiken. I anslutning till respektive fråga finns läsanvisningar till relevanta avsnitt i rapporten.

I den systematiska översikten sammanställs forskning om hur lärare kan stödja elevers lärande i musik.

Diskussionsfråga 1 och 2 – kapitel 1

Den tidigare forskning och utvärdering som redovisas i översiktens inledande avsnitt tar upp några av de utmaningar lärare kan ställas inför i musikundervisningen. Utmaningarna är att lärarens roll kan upplevas vara oklar, att glädje och lust i musikundervisningen ställs emot musikaliskt lärande, att fokus för bedömning av elevers musicerande riktas mot det eleven gör snarare än mot hur det låter.

  1. Känner du igen dig i några av de utmaningar som beskrivs och i så fall på vilket sätt?
  2. Upplever du några andra utmaningar i interaktionen med eleverna i musikundervisningen?

Diskussionsfråga 3 och 4 – kapitel 3

Resultatdelen i översikten beskriver fyra olika aspekter av aktiviteterna i musikundervisningen som är avgörande för elevers lärande. Aspekterna är hur undervisningen ramas in, att ta elevernas perspektiv, lärarens stöttande handlingar och att representera det musikaliska innehållet. Resultaten illustreras med dialoger.

  1. Välj ut en dialog från varje avsnitt i kapitel 3 och berätta om vilka resultat som respektive dialog illustrerar.
  1. Om du tänker på din egen musikundervisning, är det någon av dialogerna du valt ut som illustrerar situationer som du känner igen?

Diskussionsfråga 5 – kapitel 4

Den mest framträdande aspekten av aktiviteterna i musikundervisningen är sätten som de musikaliska innehållet representeras på och de översättningar som då görs. Översättningar kan sägas utgöra en kärna i lärares och elevers gemensamma meningsskapande och en förutsättning för elevers lärande i musik. I avsnitt 4 lyfts några dilemman i musikundervisningen som kan knytas till översättningar.

  1. Ett möjligt dilemma framträder gällande lärarens roll för att översätta mellan musiken och musikaliska begrepp: ska läraren introducera musikaliska begrepp eller ge utrymme för elevers erfarenheter, intresse och aktiva deltagande i problemlösning? Vilka möjliga lösningar på det dilemmat visar studierna?

Ett annat dilemma i musikundervisningen rör å ena sidan översättningar i form av så kallat lokalt språk som beskrivs som en genväg till musikaliska upplevelser, och å andra sidan översättningar genom introducering av musikalisk ämneskunskap. Exempelvis beskrivs lärares användning av egengjorda notationer istället för traditionell notation som en genväg till elevers lustfyllda musicerande.

  1. Ge ett exempel på andra översättningar som lärarna i studierna gör mellan musik och representationer, och som i översikten beskrivs som genvägar till elevers musicerande.
  2. Upplever du ett dilemma mellan att använda genvägar till elevers deltagande i musikaliska aktiviteter och att introducera elever till musikalisk ämneskunskap? Motivera gärna.

Uppdaterad: 2023-09-21 13:49