Kritiskt tänkande och källkritik

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

Kritiskt tänkande och källkritik

Tre personer som arbetar med dator och anteckningsblock

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge lärarlaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken. I anslutning till respektive fråga finns rekommenderade läsanvisningar till de avsnitt i rapporten som berör diskussionsfrågan på ett djupare plan.

Lärare i samhällskunskap har ett viktigt uppdrag att utveckla elevers förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ. Elever ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Syftet med den systematiska översikten är att sammanställa forskning om hur undervisning kan utformas för att stärka elevers kritiska tänkande och källkritik i samhällskunskap.

Diskussionsfråga 1 – Ett viktigt uppdrag

Se kapitel 1 i översikten

Lärare i samhällskunskap har ett viktigt uppdrag att utveckla elevers förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ. Elever ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

  • Vad är bakgrunden till hur uppdraget för samhällskunskap formuleras i svenska styrdokument?
  • Diskutera betydelsen av undervisning i samhällskunskap för att utveckla elevers kritiska tänkande.

Diskussionsfråga 2 – Att utforma undervisning som stärker elevernas kritiska tänkande

Se kapitel 3 i översikten

I översikten beskrivs tre huvudsakliga sätt att utforma undervisning i samhällskunskap som syftar till att utveckla elevernas kritiska tänkande. Diskussionsbaserad undervisning bygger på att lärare och elever interagerar i muntlig diskussion i klassrummet. Textbaserad undervisning går ut på att läsa texter samt att låta elever skriva egna texter eller kommentera varandras texter. Multimediabaserad undervisning handlar om att låta elever arbeta med audiovisuell information eller digitala verktyg.

  • Vilken typ av undervisning använder du mest och i vilka kombinationer?
  • Diskutera hur undervisningen kan utformas för att stärka olika aspekter av elevernas kritiska tänkande.

Diskussionsfråga 3 – Utmaningar och möjligheter i undervisningen

Se kapitel 4 i översikten

Det finns (flera) utmaningar med att utforma undervisning i samhällskunskap som syftar till att stärka elevernas kritiska tänkande. Samhällsfrågor kan vara känsliga och omtvistade, vilket påverkar vilken typ av information som finns att tillgå men också hur elever tänker och uttrycker sig. Det finns dock goda möjligheter för lärare att hjälpa eleverna att bland annat reflektera, resonera och argumentera.

  • Vilka utmaningarna stöter du på i din undervisning?
  • Diskutera vilken typ av stöd du kan ge eleverna och när det är extra viktigt att leda arbetet och välja innehåll.

Uppdaterad: 2021-07-04 14:14