Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Diskussionsfråga 1

Fokusera på en SNI inom området miljö och hållbar utveckling eller hälsa och teknisk utveckling. Välj ett exempel på ämnesinnehåll från kartläggningen (se s. 25–33).

 • Hur kan man uppmärksamma etiska perspektiv och värderingar som är relevanta för tänkbara resonemang och ställningstaganden i undervisningen?
 • Vilka naturvetenskapliga kunskaper är betydelsefulla för de resonemang som kan föras?
 • Hur skulle undervisningen kunna utformas för att ge elever möjlighet att träna sin förmåga att resonera och ta ställning i den valda SNI? Inspireras gärna av de olika arbetssätt som beskrivs i kartläggningen, och som baseras på vad forskning om SNI i undervisningen intresserat sig för (se s. 41–48).

Diskussionsfråga 2

Vilka förmågor, kvalitéer eller färdigheter anser du är nödvändiga att utveckla för att:

 • göra informerade ställningstaganden i SNI?
 • iscensätta en framgångsrik undervisning i SNI?
 • Hur skulle du hantera elevers eventuella förväntningar om att det bör finnas rätta svar?

Diskussionsfråga 3

Jämför begreppet ”samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll” med begreppet ”hållbar utveckling”.

 • Hur tycker du att begreppen relaterar till varandra?
 • Vilka eventuella likheter och skillnader tänker du kan finnas?
 • Hur skulle du som lärare förhålla dig till dessa båda begrepp i undervisningen?

Diskussionsfråga 4

I kartläggningen görs skillnad på undervisning i SNI respektive kontextbaserad naturvetenskapsundervisning. Med undervisning i SNI menas att eleverna får möta både kunskaper och värderingar och bli medvetna om att vissa tänkbara lösningar inte nödvändigtvis är mer rätt än andra. Det skiljer sig från att använda SNI som kontext i undervisningen för att rama in ett naturvetenskapligt faktainnehåll.

 • Hur tänker du som lärare om denna skillnad?
 • I vilka situationer kan det vara lämpligt att fokusera undervisning i SNI respektive en kontextbaserad naturvetenskapsundervisning?

Uppdaterad: 2022-08-25 08:22