Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

Faktaruta

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

I översikten sammanställs svensk och internationell forskning om undervisning som syftar till att minska könsskillnader i intresse, motivation eller prestation i olika ämnen, eller utmanar stereotypa föreställningar om kön vad gäller intresse och studie- och yrkesval.

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar 2024:01
Huvudmålgrupp Lärare i grundskolan och gymnasieskolan
Frågeställning som översikten besvarar Hur kan undervisningen utformas för att bidra till att alla elever – oavsett könstillhörighet – får lika möjligheter och villkor för lärande och utveckling?
Antal studier som översikten bygger på 17
Länder där studierna har gjorts USA, Sverige, Australien, Norge, Spanien, Storbritannien, Sydkorea och Sydafrika
Elevernas ålder i studierna 6–19 år

Uppdaterad: 2024-01-24 12:42