Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Projektledare Johan Wallin svarar på några frågor om några resultat från översikten och vilken forskning man har tittat på.

Har användning av digitala lärresurser i förskolan effekter på barns kunskapsutveckling i matematik?

Välkonstruerade digitala lärresurser kan erbjuda ett bra stöd för att utveckla barns tidiga matematik, i synnerhet om pedagogernas tidigare erfarenheter av att jobba med olika matematikaktiviteter är begränsade. Det går att nå goda resultat även med tidsmässigt korta insatser på några pass per vecka under ett antal veckor.

Vad är det för sorts digitala matematikresurser det kan handla om i förskolan?

Alla digitala lärresurser som har studerats har tydliga inslag av lek och spel, och alla erbjuder en interaktivitet. Det betyder att barnen med hjälp av resurserna engageras i ett lekfullt utforskande och är aktiva i relation till lärresursen i själva undervisningssituationen. Den matematik som har berörts handlar främst om grundläggande matematiska begrepp som rum, form, läge och riktning samt mängder, antal och ordning. Med hjälp av lärresurserna kan barnen träna sin förståelse för vad dessa begrepp innebär genom att möta dem i konkreta situationer och få dem representerade på olika sätt, till exempel med ord, prickar, streck, linjer eller siffror.

Hur är det tänkt att barnen ska använda digitala lärresurser i förskolan?

De flesta av lärresurserna är tänkta att användas mer eller mindre självständigt av barn enskilt eller i smågrupper. Lärresurserna som har undersökts är till sitt matematikinnehåll konstruerade för att passa barn i förskolan. Även själva undervisningen som har getts med stöd av lärresurserna har i studierna varit utformad på ett genomtänkt sätt i relation till barn i förskolan.

Vad utmärker bra digitala matematikresurser för förskolan och hur kan man arbeta med dem?

Det tycks vara gynnsamt om arbetssätten uppmuntrar till samtal mellan barn och med pedagogerna; på så sätt kan barnen stimuleras till att benämna och använda matematiska begrepp. En nyckelfaktor är att de matematikuppgifter som barnen arbetar med har en karaktär som inbjuder till samtal om själva uppgifterna. Att samtala om uppgifterna betyder att barnen får dela idéer, prata om lösningar och förklaringar samt ge och be om hjälp i relation till matematikinnehållet. Det kan åstadkommas genom såväl samarbetsinriktade arbetssätt som individuellt arbete i en gemenskap.

Finns det barn som kan ha särskilt stor nytta av att få tillgång till digitala lärresurser på förskolan?

För barn som bedöms riskera att halka efter i sin matematikutveckling kan arbete med stöd av digitala lärresurser fungera förberedande inför skolstarten och ha en kompensatorisk betydelse. Det gäller då barn som kan misstänkas ha låg exponering för matematik både i förskolan och hemma.

Hur mycket forskning ligger till grund för slutsatserna och i vilka åldrar är barnen i studierna?

Det vetenskapliga underlaget består av tio studier och barnen som har deltagit är mellan fyra och sex år gamla.

Kan jag finna exempel i översikten på digitala lärresurser som jag kan börja använda direkt på min förskola?

Nej, tyvärr. Vi har inte funnit några svenska studier som utvärderat barns kunskapsutveckling inom det här området. Men den matematik som berörs i de studier vi har hittat stämmer väl med den svenska läroplanen för förskolan. Översikten ger kunskap om vad som är viktigt att tänka på om du väljer att titta närmare på digitala matematikresurser.

person

Johan Wallin

Forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2021-08-18 14:12