Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Fyra barn leker med lång trädgren

Forskare och projektledare Ilana Manneh svarar på några frågor om meningsfull fritid och elevers utveckling och lärande i fritidshem.

Varför är det här en viktig översikt?

Fritidshem har ett viktigt uppdrag att erbjuda elever en meningsfull fritid och främja deras utveckling och lärande. Forskningen i den här översikten visar hur lärare med hjälp av olika förhållnings- och arbetssätt kan skapa goda förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och deras utveckling och lärande.

Lärare skapar goda förutsättningar genom att erbjuda meningsfulla sammanhang i form av organiserade undervisningstillfälle och kreativa miljöer där elever kan hitta egna sätt att delta och skapa mening. Detta tillsammans med ett medvetet förhållningssätt till eleverna för att stimulera och stödja dem i utvecklingen

Vi hoppas att översikten ger inspiration och vägledning till lärare att tillsammans planera, reflektera och utvärdera olika arbetssätt i undervisningen.

I översikten skriver ni att undervisningen med fördel är både planerad och spontan. Kan du ge några exempel på detta?

I undervisningen utgår lärare från planerat innehåll och aktiviteter men även tar tillvara det som sker i stunden för att stimulera och stödja eleverna.

I studierna beskrivs olika arbetssätt där lärare erbjuder lek och aktiviteter utifrån tydliga syften och mål och med gruppen i fokus samtidigt tar tillvara lärandetillfällen som uppstår spontant. Under planerade aktiviteter kan lärare ta tillvara såväl elevers erfarenheter och intressen som tillfällen där konflikter uppstår, för att utveckla elevers lek och deras sociala förmågor.

Studierna i översikten visar att ett förhållningssätt som lärare intar handlar om att agera genom att närma sig eleverna, lyssna, samtala och bekräfta dem för att öka deras självkänsla och trygghet

Kan du ge exempel på några resultat från översikten hur digitala lärresurser kan användas i fritidshem?

I de studier som ingår i översikten beskrivs hur lärare kan använda olika datorprogram för att ge elever möjlighet att utveckla olika förmågor och kunskaper.

Lärare kan exempelvis introducera datorspel där elever får möjlighet att utveckla läs- och skrivfärdigheter eller matematikkunskaper på ett lustfyllt sätt. Studierna visar också att digitala lärresurser kan fungera som stöd för att främja samarbete och sociala interaktioner mellan elever.


Uppdaterad: 2021-12-17 06:58