Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Forskare och projektledare Karolina Fredriksson svarar på några frågor om förskolans undervisning i naturvetenskap.

Varför är det här en viktig översikt?

– Denna forskning visar hur förskollärare och övrig personal i arbetslaget kan ta tillvara och utveckla unga barns naturvetenskapliga intresse och kunskaper, vilket är en del av förskolans uppdrag. Genom att tidigt ta vara på och utveckla barns naturvetenskapliga nyfikenhet och erfarenheter är förhoppningen att förskolans undervisning också skulle kunna motverka det sviktande intresse för naturvetenskap som vi i dag ser högre upp i åldrarna.

– Forskningen inspirerar till naturvetenskapligt utforskande i förskolan och visar att det inte behöver vara så krångligt. I översikten beskrivs en rad situationer i förskolan med samspel och kommunikation mellan förskollärare och barn, som de verksamma i förskolan kan känna igen sig i. Situationerna beskriver tillfällen för naturvetenskapligt utforskande, som vardagliga situationer när barn i lek med pulkor kommer i kontakt med friktion, och planerade undersökningar, som då barn och förskollärare tillsammans utforskar avdunstning genom att bland annat spraya vatten på en spegel.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?

– Det handlar ju om hur förskollärare och övrig personal i arbetslaget kan skapa förutsättningar för barns lärande i naturvetenskap. Resultatet lyfter fram tre viktiga saker att tänka på.

För det första är det viktigt att se och ta vara på möjligheter för naturvetenskapligt utforskande i förskolemiljön och barns lek. Det är en förutsättning för att naturvetenskapligt utforskande ska komma till stånd. Det kan vara att se möjligheten att utforska magnetism då barn leker med magnetiska tågset, eller att ta tillvara möjligheten att utforska livet i en stubbe vid en utflykt i skogen.

För det andra behöver personalen möta barns erfarenheter och intresse av naturvetenskap och bygga på det i undervisning. Det kräver att man följer barns utforskande på nära håll och låter barns idéer och frågor bli en del av undervisningen. Det exemplifieras i en studie där ett barns fråga om varför vattnet i en bunke färgats grönt, blir startpunkten för ett temaarbete om olika kritors löslighet. Barnen hade dessförinnan lagt i olika föremål i vattnet, däribland kritor.

För det tredje behöver barnen få stöd för att knyta samman sina erfarenheter i utforskande aktiviteter med naturvetenskaplig kunskap. I varje utforskande aktivitet kan en mängd iakttagelser göras. De vuxna behöver vägleda barnen genom att rikta deras uppmärksamhet mot det som är viktigt att lägga märke till. Det kan man exempelvis göra genom frågor.

Hur skulle du karaktärisera den här forskningen?

– Det är forskning som engagerar. Både för att man genom de många samtalsutdragen i översikten kommer väldigt nära det som sker i samspel och kommunikation mellan förskollärare och barn, och för att studiernas analyser av det som sker i samspelet gör att man som förskollärare kan förstå det som sägs och görs på nya sätt. Forskningen ger på så sätt nya insikter om den egna undervisningen i naturvetenskap, och om vad det innebär att skapa förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande. Forskningen ger också begrepp för det som sker, vilket kan främja gemensamma diskussioner och förskollärares kollegiala utveckling av undervisningen i förskolan.

person

Karolina Fredriksson

Forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2021-04-01 11:53