Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Laborationer i naturvetenskapsundervisningen som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Lärare tipsar lärare

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Forskare i labb

”Jag tycker att laborationen som undervisningssätt har en central roll i de naturvetenskapliga ämnena och har en tro på att det praktiska arbetet befäster och exemplifierar teoretisk kunskap. Därför är det extra intressant för mig att få en inblick i hur och på vilket sätt laborationerna kan påverka inlärning och förståelse för naturvetenskap. Mellan raderna går det t.ex. att utläsa att det kanske inte är de specifika arbetssätten i sig som spelar roll utan dels variation och lärarens inställning samt hur uppgifterna presenteras för eleverna. Att välja ett arbetssätt som passar intentionen och syftet med lärsituationen samt med tanke på den elevgrupp som avses”.

”Något som fångade mitt intresse var ”guidade” laborationer och de två undervisningsverktygen som presenterades (SWH och ADI)”.

”Ur ett skolledarperspektiv så kan jag tänka mig att rapporten kan ge uppslag till utvecklingsområden, fortbildningsidéer och underlag till kollegiala samtal i ämnesgrupper. Förhoppningsvis kanske det också kan ge en insikt i hur viktiga laborationerna är för elevernas kunskapsutveckling och att utvecklingsarbete inom detta område kan behöva ta tid för att det skall bli bra”.

/Gymnasielärare i kemi

“Överlag är rapporten en ögonöppnare om vikten av detaljerad planering och reflektion över vad man gör och varför. Det handlar om reflektion av mig som lärare, vid varje moment. Många gånger ingår laborationer i det material man använder och de är sällan upplagda utifrån de aspekter som ni påvisar”.

”Typologin som presenteras i rapporten, gällande de olika undersökningsbara frågorna, kan fungera som stöd och vara till stor hjälp i undervisningen”.

”Viktigt att belysa att verktygens användning kan innebära en könsfördelningsaspekt. Jag känner igen detta och det är något vi behöver arbeta med”.

/Högstadielärare NO


Uppdaterad: 2021-10-13 09:00