Pojke räcker upp handen i skola

Vår metod

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar genomförs i projektform. I projektgruppen ingår både externa forskare med särskild ämneskompetens inom det aktuella området och medarbetare vid institutet.

Vår metod för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och relevans

Undervisningen ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund. Syftet med en systematisk forskningssammanställning är att sammanställa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som finns i relation till en viss fråga vid den tidpunkt då arbetet genom­förs. En systematisk forskningssammanställning kännetecknas av öppet redovisade och strukturerade metoder för att identifiera, välja ut och sammanställa forskning. Det ska vara möjligt att följa och värdera arbetet som lett fram till urvalet av forskning och sammanställningens slutsatser. Läsaren ska själv ha möjlighet att ta hänsyn till ytterligare forskning, som eventuellt har tillkommit efter det att arbetet har publicerats och som kan komplettera slutsatserna.

Läs mer om hur man kan utveckla undervisningen med stöd av systematiska forskningssammanställningar på Skolforskningsinstitutets webbplats.

01

Behovsinventering och förstudie

Syftet med behovsinventeringarna är att ringa in undervisningsnära ämnesområden där behovet av vetenskapligt grundad kunskap bedöms vara stort. Identifierade områden utreds sedan vidare inom ramen för förstudier.

02

Frågeställning

Utifrån resultaten från förstudien och i samråd med de ämnesexperter som knyts till projektet formuleras forskningssammanställningens fråga. För att precisera denna och ge vägledning för de kommande litteratursökningarna bestäms tydliga kriterier som måste uppfyllas av de studier som ska ingå i forskningssammanställningen.

03

Litteratursökning

Sökningen efter forskningslitteratur görs framför allt i internationella referensdatabaser, med hjälp av så kallade söksträngar. En söksträng är den kombination av ord som matas in i en databas. Söksträngarnas utformning avgör vilka studier som hittas. Handsökning av relevanta tidskrifter samt citeringssökning används ofta som ytterligare tekniker för att inte missa relevant forskning. Vissa sökningar fokuserar på att hitta skandinavisk forskning.

04

Relevans- och kvalitetsbedömning

De studier som hittas bedöms mot bakgrund av forskningssammanställningens fråga. Först bedöms relevansen, det vill säga om studierna anses kunna bidra till att besvara forskningssammanställningens fråga eller inte. Därefter granskas studiernas vetenskapliga kvalitet. Endast studier som bedöms vara relevanta och som håller tillräckligt hög kvalitet i förhållande till forskningssammanställningens fråga tas med i översikten.

05

Data- och resultatextraktion

Data- och resultatextraktion innebär att relevant information från studierna som ska ingå i forskningssammanställningen tas ut för att analyseras.

06

Sammanställning av resultat och slutsatser

Studiernas resultat sammanställs till en helhet för att ge en djupare förståelse. Tillvägagångssätten kan variera bland annat beroende på forskningssammanställningens fråga och vilken typ av forskning som ingår. Utifrån sammanställningen dras sedan slutsatser. Dessa svarar på frågeställningen och ska kunna ligga till grund för professionella bedömningar i praktiken.

Figur som visar arbetsgången för institutets systematiska forskningssammanställningar

Uppdaterad: 2023-09-28 15:54