Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Faktaruta

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Lässtrategiundervisning och lässtrategianvändning är inskrivet i skolans styrdokument. Översikten ger vägledning i arbetet.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2019:02
English Title and Summary Reading Comprehension and Teaching about Reading Strategies
Huvudmålgrupp Lärare som arbetar med att utveckla elevers läsförståelse
Frågeställningar som översikten besvarar Vad kännetecknar effektiv lässtrategiundervisning och lässtrategianvändning hos elever i åldrarna 10–19 år?

För att besvara den överordnade frågeställningen har vi ställt följande mer specifika frågor:
A. Vilka lässtrategier undervisas om och används i de i översikten ingående studierna?
B. Vilken lässtrategiundervisning bidrar till utvecklad läsförståelse hos elever?
C. Hur beskriver elever själva sin användning och nytta av lässtrategier?
D. Hur varierar användning och nytta av lässtrategier med faktorer som kön, läsförmåga och språkbakgrund?
Antalet studier som översikten bygger på 34
Länder där studierna har gjorts USA 19, Tyskland 7, Norge 6, Finland 4, Sverige 4, Kanada 3, Australien 2, Estland 2, Lettland 2, Nederländerna 2, Nya Zeeland 2, Polen 2, Storbritannien 2, Chile 1, Danmark 1, Frankrike 1, Grekland 1, Irland 1, Island 1, Israel 1, Italien 1, Luxemburg 1, Mexiko 1, Portugal 1, Schweiz 1, Slovakien 1, Spanien 1, Tjeckien 1, Turkiet 1, Ungern 1, Österrike 1
Elevernas ålder i studierna Eleverna är 10–19 år, det vill säga motsvarande mellanstadiet och högstadiet i svensk grundskola samt svensk gymnasieskola.

Uppdaterad: 2023-02-27 08:50