Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Läsförståelse och undervisning om lässtrategier som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Projektledare Linda Ekström svarar på tre snabba frågor om lässtrategier och vilka funktioner de fyller.

Funkar lässtrategier?

– Resultaten i översikten visar på att undervisning och användning av lässtrategier hjälper elever att förstå texter som de annars inte hade förstått. Samtidigt är det viktigt att betona att alla strategier inte är effektiva i alla lägen. Lässtrategier fyller olika funktioner, och elever behöver ha tillgång till strategier som kan hjälpa dem med alla olika delar i läsförståelseprocessen.

Som i all annan undervisning är det heller inte metoden i sig själv som skapar framgång för eleverna, utan det är lärarnas kompetenta undervisning av metoden som är det centrala. I översikten visar vi till exempel på en rad framgångsfaktorer kring strategiundervisning, såsom behovet av tillräcklig tid för eleverna att öva på strategianvändning och bruket av tillräckligt krävande texter i undervisningen.

Är lässtrategier bra för alla elever?

– Ja, alla elever kan utveckla sin läsförståelse genom att använda lässtrategier, men den grupp elever som i vetenskapliga studier uppvisat störst förbättring av sin läsförståelse efter att ha undervisats om lässtrategier är de svaga läsarna. Det är resultat som är väldigt viktiga att beakta i en tid när prestationsskillnaderna mellan olika elevgrupper ökar.

Är lässtrategier samma sak som figurerna som finns i ”En läsande klass?”

– Nja, de figurerna (spågumman, cowboyen m.fl.) är inte i sig själva lässtrategier, men de kan sägas vara en sammansättning eller en gruppering av ett flertal lässtrategier som alla har samma eller liknande syfte. Vad som är viktigt att tänka på är dock att just denna kategorisering eller sammansättning av lässtrategier inte har beforskats, och att olika enskilda strategier som finns kopplade till en specifik figur kan ha ganska olika syften.

Det är positivt att dessa figurer har hjälpt till att sprida lässtrategiundervisning. Men den översikt som Skolforskningsinstitutet gjort är ett bra komplement för att få en djupare förståelse för vad lässtrategier är, vad de har för funktion i läsförståelseprocessen och när och för vem strategianvändning är fruktbart.


Uppdaterad: 2021-08-18 13:51