Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Läsförståelse och undervisning om lässtrategier som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Lärare tipsar lärare

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

”Att man lyfter fram den komplexa begreppsbilden kring lässtrategier och bristen på definitioner i skolans styrdokument och sedan reder ut begreppen är mycket bra. Det ger också en nödvändig grund för den fortsatta läsningen av översikten.”

/ Svensklärare, årskurs 4–6, Habo

”Här kan jag identifiera relevanta studier att läsa för min egna lärarutveckling, och så i dessa studier hitta strategier som passar min egen undervisning och mina elevgrupper.”

/ Lektor i svenska, gymnasieskola, Stockholm

”Diskussionen och den övergripande syntesen innehåller mycket intressanta dilemman för oss lärare idag. Min erfarenhet är att man i många klassrum idag använder sig av de fyra strategierna kopplade till RT men att man gör det utan större bakgrundskunskap. I diskussionen lyfts problemen med denna typ av undervisning fram. Jag välkomnar också den del som tar upp ’faran’ med att anpassa efter egen kontext i så stor utsträckning att effekterna av en viss undervisningsmodell går förlorade.”

/ Svensklärare, årskurs 4–6, Habo

”Jag skulle börja med att gå igenom indelningen i enskilda strategier, strategikategorier samt strategiprogram, då jag tror att de två senare är nya begrepp för många. Utifrån detta skulle vi göra en nulägesanalys av hur lässtrategi-undervisningen ser ut i dagsläget.(…) Därefter skulle vi diskutera vilka medvetna val vi bör göra i utvecklingen av undervisning kring lässtrategier.”

/ Svensklärare, årskurs 4–6, Habo

”Jag skulle lyfta det allmänt kända problemet med att skillnaderna mellan pojkar och flickor samt mellan svaga och starka läsare varit så stora under senare år och vad översikten kommit fram till på detta område. Att såväl starka som svaga läsare och såväl pojkar som flickor kan utveckla sin läsförståelse genom arbete med lässtrategier tror jag är motiverande i förbättringsarbetet. Eftersom interventionsstudier visat att svaga läsare är de som utvecklat sin läsförmåga mest av lässtrategiinterventionerna finns särskilt stor förbättringspotential. Att det är av stor vikt att starka läsare utmanas med svårare texter för att de ska använda strategierna skulle jag också uppmärksamma i samtal med mina kollegor vid planeringen av den fortsatta undervisningen.”

/ Svensklärare, årskurs 4–6, Habo


Uppdaterad: 2021-08-18 14:03