Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­sammanställningen Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Diskussionsfrågor

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge lärarlaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken.

Forskningsöversikten av Lazonder m.fl. som sammanfattas och kommenteras av Skolforskningsinstitutet i Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik handlar om effekter av olika sätt att vägleda elever när de arbetar med naturvetenskapliga undersökningar.

Diskussionsområde 1 – Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar

Se avsnitt 2.3, 2.6, 3.2

Den vägledning som studeras i översikten fördelar sig på en skala från det att läraren ger eleverna ett stort eget ansvar för vad som kan behöva göras och i vilken ordningsföljd, till att eleverna får tydliga instruktioner om precis vad de ska göra. Översiktens resultat visar att det är avgörande för elevers utveckling och lärande att de får vägledning från sin lärare, men att det är svårt att säga något om eventuella skillnader mellan effekter av olika typer av vägledning. Översiktens resultat visar inga tydliga tecken på att olika typer av vägledning skulle ge olika effekter beroende på elevernas ålder.

  • Diskutera hur din undervisningspraktik ser ut i relation till de sex olika typerna av vägledning som översikten utgår från.
  • Resonera om varför du tror att man inte har kunnat hitta några effektskillnader mellan de olika sätten att vägleda i relation till elevers utveckling och lärande.

Diskussionsområde 2 – Undersökningar kan betona olika mål

Se avsnitt 2.4, figur 1, 2.5.c, 3.1

Vilken typ av vägledning som lärare väljer att använda kan variera beroende på vilka mål undervisningen ska betona. Ett mål kan vara att elever ska utveckla sina ämneskunskaper, ett annat kan vara att eleverna ska lära sig att genomföra systematiska undersökningar. Översiktens resultat visar att effekterna är större när det gäller elevers förmåga att genomföra undersökningar än när det gäller traditionella ämneskunskaper.

  • Hur förhåller sig målen i kurs- eller ämnesplaner till de tre aspekter (lärandeaktiviteter, produktkvalitet och kunskapsutveckling) av elevers utveckling och lärande som studeras i översikten?
  • Diskutera utifrån översiktens resultat hur du som lärare kan utveckla din undervisning med hjälp av undersökningar, i relation till styrdokumentens målområden.

Uppdaterad: 2020-05-28 09:17