Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den kommenterade forsknings­sammanställningen Lärarens roll när elever arbetar undersökande som finns att ladda ner som pdf.

Visa kommentaren
Diskussionsfrågor

Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Diskussionsfrågor om lärarens roll, på bilden ses elever som samarbetar, lärare i bakgrunden.

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge lärarlaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken.

Översikten av Dobber m.fl. som sammanfattas och kommenteras i Lärarens roll när elever arbetar undersökande utgår ifrån forskningsfrågan: Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja undersökande arbetssätt i klassrummet och vilka är utfallen?

Diskussionsfråga 1 – vad är ett undersökande arbetssätt?

Se bland annat avsnitt 1 och 2.3.1–2.3.3

Undersökande arbetssätt är ett samlingsnamn för undervisningsmetoder där läraren ställer eleverna inför situationer som i någon mån liknar autentisk forskning eller problemlösning. Problembaserat lärande, projektbaserat lärande eller undersökningar är exempel på hur metoder inom ramen för undersökande arbetssätt kan benämnas. Arbetssättet kan användas i olika skolämnen, men har sitt ursprung i och är vanligast i de naturvetenskapliga ämnena där också kursplanerna är tydliga med att eleverna ska genomföra systematiska undersökningar.

  • Diskutera skillnader och likheter mellan undersökande arbetssätt och andra typer av undervisningsmetoder.

Diskussionsfråga 2 – vad innebär en hög, blandad eller låg grad av lärarstyrning?

Se bland annat avsnitt 2.3.2, 2.5.1 och 3.3

En aspekt av lärarrollen när elever arbetar undersökande är graden av lärarstyrning, det vill säga hur mycket eller lite läraren tillåter eleverna att själva leda sina undersökningar. En slutsats i forskningsöversikten är att lärare bör variera och differentiera sin undervisning längs hela skalan, från hög till låg. Viktigt är att läraren alltid ansvarar för undervisningsprocessen.

  • Vad innebär en hög, blandad och låg lärarstyrning i relation till din undervisning?
  • Hur kan man tänka och planera för att variera och differentiera sin undervisning utifrån graden av lärarstyrning?

Diskussionsfråga 3 – olika undervisningsstrategier för olika lärandemål

Se bland annat avsnitt 2.3.3, 2.5.2, tabell 1 samt 3.1–3.2

En annan aspekt av lärarrollen när elever arbetar undersökande är att läraren aktivt kan välja att styra undervisningen i en viss riktning, läraren använder en viss typ av styrning. Forskningsöversikten lyfter fram tre typer av styrning:

  1. undervisning om vetenskapligt undersökande,
  2. undervisning i det traditionella ämnet,
  3. undervisning i och för samarbete.

För varje styrningstyp finns flera undervisningsstrategier som alla har samma övergripande lärandemål.

Vid undersökande arbete arbetar elever oftast i grupp. Den typ av styrning som fokuserar på att utveckla elevernas arbete och samarbete i grupp benämns ”undervisning i och för samarbete”.

  • Diskutera utifrån forskningsöversiktens resultat och din egen undervisning hur du arbetar för att stödja svagare elever i grupparbeten.

I de naturvetenskapliga ämnena är kunskaper om naturvetenskapens karaktär och arbetssätt ett viktigt kunskapsmål. I den typ av styrning som översikten benämner som undervisning om vetenskapligt undersökande är målet att lära elever att tänka och agera som forskare, vilket i mångt och mycket innefattar kunskaper om naturvetenskapen karaktär och arbetssätt.

  • Diskutera utifrån forskningsöversiktens resultat och din egen undervisning olika tillvägagångssätt för att betona kunskaper om naturvetenskapens karaktär och arbetssätt.

Uppdaterad: 2020-05-28 09:22