Språkutveckling och social inkludering

Faktaruta

Språkutveckling och social inkludering

Rapporten sammanställer resultat från sju forskningsöversikter och belyser det viktiga samspelet mellan barns utveckling, lärande och social inkludering.

Två av översikterna är av kartläggande karaktär och utgör grundstommen i rapporten, se faktarutan. De områden som översikterna belyser fördjupas och kompletteras av de fem andra översikterna som ingår i rapporten.

Språkutveckling och social inkludering. Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass.

Serie Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar; 2023:01
Originaltitlar Språklig og sosial inkludering av minoritetsspråklige barn i barnehage – en kunnskapsoversikt. (Munthe m.fl.)
Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn – en systematisk forskningskartlegging. (Lillejord m.fl.)
År då de kommenterade översikterna publicerades 2021 (Munthe m.fl.)
2017 (Lillejord m.fl.)
Huvudmålgrupp Verksamma i förskola och förskoleklass
Översikternas fokus Språkutvecklande insatser och insatser med syfte att främja barnens sociala inkludering. (Munthe m.fl.)
Vad som kännetecknar en god praktik för språkinlärning i flerspråkiga förskolor. (Lillejord m.fl.)
Antalet studier som översikterna bygger på 9 (Munthe m.fl.)
34 (Lillejord m.fl.)
Elevernas ålder i studierna 0-6 år

Uppdaterad: 2023-11-11 10:25