Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge de verksamma stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken. I anslutning till respektive fråga finns rekommenderade läsanvisningar till de avsnitt i rapporten som berör diskussionsfrågan på ett djupare plan.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen ger förskollärare stöd för att kunna planera och utveckla sin matematikundervisning med hjälp av digitala lärresurser. Den ger vägledning till vad som kan göras med stöd av dessa och hur undervisningen kan läggas upp för att skapa förutsättningar för barnens kunskapsutveckling.

Diskussionsfråga 1 – vad är en digital lärresurs?

Se avsnitt 3 i översikten, s. 15–19 och avsnitt 3.3 i översikten, s. 19–26

Alla digitala lärresurser för förskolan som har studerats i översikten har tydliga inslag av lek och spel. Den matematik som berörs handlar främst om grundläggande matematiska begrepp som rum, form, läge och riktning samt mängder, antal och ordning. Med hjälp av lärresurserna får barnen träna sin förståelse för vad dessa begrepp innebär genom att möta dem i konkreta situationer och få dem representerade på olika sätt (till exempel med ord, prickar, streck, linjer eller siffror).

 • Vad karakteriserar de digitala resurser som du använder i din matematikundervisning?
 • Varför använder du resursen?
 • Vilka förmågor och vilket matematikinnehåll är i fokus?
 • Får barnen jobba enskilt eller tillsammans i grupp med lärresurserna?

Diskussionsfråga 2 – att medvetet planera en digital undervisning

Se avsnitt 3.1 i översikten, s. 15–16 och avsnitt 3.2 i översikten, s. 16–19

De flesta av lärresurserna som undersöks erbjuder självständiga aktiviteter för enstaka barn eller mindre grupper av barn. De vuxnas (pedagogers, forskares eller assistenters) involvering är vanligen i huvudsak begränsad till att vid behov hjälpa till med tekniken och att finnas till hands. Om lärresursen bygger på att flera barn samarbetar för att lösa uppgifter kan det dock krävas att pedagogerna tar en mer aktiv roll. Detta kan handla både om att ge återkoppling på själva lärinnehållet och att vägleda barnen i att samarbeta. Sådana arbetssätt kan kräva att pedagogerna får utbildning i hur de kan jobba med lärresurserna i verksamheten. När en lärresurs kan användas självständigt av barn eller grupper av barn ökar möjligheterna. Exempelvis kan den då även användas i barngrupper i lägen där pedagogerna av olika skäl inte haft möjlighet att fördjupa sig inom barns tidiga matematikutveckling.

Översikten tyder på att det är viktigt att undervisningen med stöd av digitala lärresurser stimulerar till att barnen får dela idéer, prata om lösningar och förklaringar samt ge och be om hjälp i relation till matematikinnehållet.

 • Hur skulle du vilja arbeta med digitala lärresurser på din förskola?
 • Tror du att du skulle ha hjälp av en digital lärresurs för att introducera barnen till matematiken?
 • Finns enligt din erfarenhet något matematikinnehåll som är särskilt utmanande för barnen och som du skulle du vilja fokusera på?
 • På vilket sätt skulle du vilja integrera barnens och ditt arbete med digitala resurser i undervisningen i sin helhet?
 • Hur skulle du arbeta för att uppmuntra till samtal mellan barn och med pedagoger som stimulerar till att använda matematiska begrepp?

Diskussionsfråga 3 – att utvärdera och utveckla en digital undervisning

Se kapitel 4 i översikten, exempelvis s. 37–42

Översiktens resultat och slutsatser baseras på studier där forskare har undersökt effekter av undervisning med stöd av digitala lärresurser på barns kunskapsutveckling i matematik. Alla studierna är kontrollerade experiment, vilket innebär att forskarna har jämfört två eller flera undervisningsinsatser med varandra och testat elevernas matematikkunskaper före och efter de olika insatserna.

 • Hur skulle du göra för att utvärdera hur undervisning med stöd av digitala lärresurser faller ut i dina barngrupper?
 • Hur skulle du ta reda på vilka effekter barnens arbete med en digital lärresurs har på deras matematikkunskaper?

Uppdaterad: 2020-05-28 10:34