Feedback i skrivundervisningen

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Feedback i skrivundervisningen som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

Feedback i skrivundervisningen

Här reder vi ut några begrepp och får en introduktion till resultaten från översikten om feedback i skrivundervisningen.

Vad är feedback?

Feedback innebär att ge återkoppling till eleven om dennas kunskaper och förmågor. För att feedback ska kunna bidra till elevens fortsatta utveckling och lärande bör den innehålla information om vad eleven redan kan, vad som bör utvecklas och hur eleven ska göra för att komma vidare.

Vad menas med skrivutveckling?

Med skrivutveckling menas positiva förändringar av en persons skrivande. I skolans kurs- och ämnesplaner för svenskämnet tas en rad dimensioner upp som eleverna ska lära sig genom skrivundervisningen. Det handlar exempelvis såväl om ett korrekt språk som om hur olika typer av texter ser ut till form, innehåll och uppbyggnad.

Vilka aspekter är viktiga att tänka på när feedback ges i skrivundervisningen?

För att skapa förutsättningar för elevernas skrivutveckling är det viktigt att tänka på följande aspekter: när feedback ges under ett skrivförlopp, vad i en text som feedback har fokus på och hur feedback ges och tas emot.

När bör feedback ges under ett skrivförlopp för att främja elevers skrivutveckling?

Elever har lättare att få stöd av feedback som ges medan de fortfarande är inne i sin skrivprocess, med ett ännu inte helt färdigt utkast, än om de redan har skrivit klart texten. Eleverna ges då möjligheten att direkt pröva lärarens feedback i processen att utveckla och bearbeta utkast på väg mot färdiga texter. Ett villkor för att feedback under skrivförloppet ska fungera är att den aktuella skrivuppgiften är tillräckligt utmanande.

Vad i en text ska feedback ha fokus på för att främja elevers skrivutveckling?

Elever ges bättre möjligheter att ta tillvara feedback om den är mångsidig, det vill säga avser fler dimensioner av texten än endast språklig korrekthet. Ensidigt fokus på formella brister ger inte de verktyg som eleverna behöver för att kunna utveckla sina texter, eller utvecklas som skribenter, utan riskerar i stället att hämma deras försök att pröva mer avancerade alternativ vad gäller textens innehåll och språk. För att lärarens val av feedback ska ha förutsättningar att fungera behöver den feedback som ges också vara i linje med momentets lärandemål.

Hur bör feedback ges för att främja elevers skrivutveckling?

Dialogen mellan lärare och elev har en central betydelse för att den feedback som ges ska kunna bli konstruktiv. Dialogen tjänar å ena sidan syftet att lärare och elev ska nå en gemensam förståelse av innebörden i lärarens ändringsförslag och å andra sidan syftet att de ska nå en samsyn kring varför dessa förändringar är viktiga. Dialog kan göra det tydligt vilka förklaringar, förtydliganden och konkretiseringar som läraren kan behöva göra, men även vilka textförändringar lärare och elev kan behöva förhandla och kompromissa om.


Uppdaterad: 2021-08-18 13:57