Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

En humla på en blomma

Projektledare Johan Wallin svarar på några frågor om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll – en kartläggning av undervisningsmöjligheter.

Varför är den här kartläggningen viktig?

– Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll är ett undervisningsområde som kan upplevas svårt att navigera i. Samtidigt är det väsentligt att eleverna utvecklar både kunskaper och förmågor som gör det möjligt för dem att värdera olika handlingsalternativ och ta ställning i SNI. Till exempel ska eleverna kunna ta ställning i frågor som rör hälsa, miljö, energiförsörjning och teknikutveckling. Ytterst handlar det även om rusta eleverna för demokratiskt deltagande inom dessa områden.

– Kartläggningen erbjuder lärare en palett av undervisningsmöjligheter. Det är en idébank med förslag på ämnesinnehåll och arbetssätt som kan användas i undervisningen. Kartläggningen kan fungera även som ett stöd för att kunna orientera sig i den rika flora av undervisningsmål som forskningen om SNI belyser.

– Med kartläggningen som grund får lärare ett gediget underlag för att utveckla undervisningen i SNI.

Vad är då SNI?

– SNI är komplexa ämnesövergripande frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen och som har en tydlig naturvetenskaplig grund. Frågorna kännetecknas även av att tänkbara lösningar kräver avvägningar med hänsyn till olika intressen och perspektiv.

Både som individer och samhällsmedlemmar ställs vi inför SNI som medför att vi behöver förhålla oss till olika valmöjligheter. Vi behöver kunna väga för- och nackdelar, möjligheter och risker på ett medvetet sätt och med bästa tillgängliga kunskap som bas. SNI kan till exempel handla om hur vi kan leva våra liv för att främja en god hälsa eller vilken betydelse våra livsval har för miljö och klimat.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?

– Kartläggningen erbjuder kategorier av undervisningsinnehåll samt mål och syften som adresseras i forskningsstudier om SNI. Kartläggningen ger en samlad bild av vilka SNI som har adresserats, vilka metoder och arbetssätt som har använts samt vilka mål och syften som har varit aktuella i undervisningen inom ramen för forskningen.

– I kartläggningen ingår nästan 160 vetenskapliga studier om SNI i undervisningen. Därmed ges många exempel på områden för SNI och didaktiska redskap som kan användas för att adressera frågorna i undervisningen.

– Kartläggningen kan också fungera som ett verktyg för att hitta studier som belyser ett visst undervisnings- eller forskningsinnehåll som man är särskilt intresserad av och vill fördjupa sig inom. Nära nog en tredjedel av de ingående studierna är öppet tillgängliga och kan fritt hämtas från internet utan kostnad.

person

Johan Wallin

Forskare/projektledare, fil.dr


Uppdaterad: 2022-08-30 09:04