Vad kan du använda en systematisk forskningssammanställning till?

Lärare tipsar lärare

Vad kan du använda en systematisk forskningssammanställning till?

Femton systematiska forskningssammanställningar på rad

Vi frågade några lärare vad de tror att de kan använda en systematisk forskningssammanställning till. Kanske kan deras svar inspirera dig?

En systematisk forskningssammanställning kan …

… vara till hjälp för att tolka och omsätta styrdokument i verksamheten, som exempelvis läroplaner.

… ge breddad förståelse av ett specifikt arbetssätt.

… hjälpa mig att känna till flera alternativa arbetssätt i syfte att uppnå samma mål.

… hjälpa till att motverka övertro på en viss metod eller ett visst tillvägagångssätt genom att visa på komplexiteten och mångfalden av olika arbetssätt, och komplexiteten i olika undervisningssituationer.

… ge stöd vid implementering eller prioritering av påvisat statistiskt effektiva arbetssätt.

… bidra med kontextualisering av undervisningsupplägg som redan används, att se inom vilken helhet den del man kanske arbetar med figurerar och på så sätt uppnå en djupare förståelse för arbetssättet.

… se till att jag kan utveckla och komplettera den egna undervisningen med stöd i empiriskt underbyggda resultat.

… bidra till kunskapsdelning genom att dela arbetssätt och förhållningssätt ur en översikt med andra lärare och förskollärare.

… ge stöd för att skapa en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt kring barn-och kunskapssyn i samband med det kollegiala utvecklingsarbetet.

… hjälpa lärare att reflektera kring, sätta ord på, utvärdera och bekräfta befintlig undervisning.

… hjälpa läsaren genom att hen med översiktens hjälp kan värdera den egna undervisningen.

… ge vägledning i den egna rollen i undervisningen, exempelvis i förskolan.

… skapa ingång till annan forskning – vad finns det för forskning inom ett område, och vad har studerats?

… ge stöd för att kunna förstå forskning, exempelvis begrepp som används i forskningsstudier.


Uppdaterad: 2023-02-24 14:13