Stöd för de verksamma – om att förstå, värdera och använda forskning

Artikel

Stöd för de verksamma – om att förstå, värdera och använda forskning

Vår förhoppning är att rapporterna kan tjäna som underlag för förskollärares och lärares kollegiala samtal om undervisningens kvalitet och genomförande. Vi vet också att många av våra rapporter används på förskollärar- respektive lärarutbildningen och det tycker vi är väldigt roligt och bra.

Camilo von Greiff är direktör för Skolforskningsinstitutet och han berättar här om syftet med publikationsserien Skolforskningsinstitutet fördjupar.

Varför finns serien Skolforskningsinstitutet fördjupar? Vilket syfte har den?

– Syftet med serien är att stödja förskolans och skolans verksamma i arbetet med att förstå, värdera och använda forskning i relation till sin undervisning.

Vilket behov finns det av den här typen av rapporter? Hur mäter ni det?

– Vi bedömer att det finns ett stort behov. När vi tidigare ”enbart” gjorde systematiska forskningssammanställningar mötte vi ofta frågor om hur dessa och annan forskning konkret kan användas, och hur man ska tänka när man närmar sig forskning. Det finns ingen matematisk precision i en sådan analys av behoven utan det är mer av en samlad, kvalificerad bedömning utifrån vår löpande behovsinventering. Men också utifrån erfarenheter som vi får i kontakterna med vår primära målgrupp – förskollärare och lärare. Så vi kan förstås aldrig på förhand vara helt säkra på vilket intresse som finns för en rapport och hur den kommer att tas emot. Men på hela taget skulle jag säga att vi hittills har lyckats träffa rätt, att döma av de reaktioner vi möter och kan utläsa inte minst i sociala medier och andra digitala kanaler.

Hur ser urvalsprocessen ut för vad som ska ges ut och vad inte? Hur kan förskollärare, lärare och annan skolpersonal påverka?

– Vi för en löpande diskussion internt, om inom vilka teman och områden som vi bedömer att de verksamma efterfrågar mer stöd. Här är vår kontinuerliga behovsinventering en viktig utgångspunkt. Till den bidrar redan förskollärare och lärare genom att skicka förslag på områden genom ett formulär på vår webbplats, och genom alla de samtal vi har med de verksamma på konferenser och vid andra tillfällen då vi träffas. Med det sagt så ser jag gärna ännu fler inspel och förslag till vår verksamhet!

Kan du jämföra med serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar?

– I serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar utgår vi från en befintlig internationell forskningsöversikt som har sammanställt forskningsläget utifrån en viss frågeställning. Det är alltså en motsvarighet till våra egna systematiska forskningssammanställningar. En rapport från serien Skolforskningsinstitutet fördjupar är något helt annat. Här är det varken vi eller någon annan som har sammanställt forskning utan rapporterna ger i stället stöd till de verksamma att förstå, värdera och använda forskning.

Hur ser arbetsprocessen med att ta fram en sådan här rapport ut?

– Processen är inte lika rutinbunden som för våra två andra rapportformat utan formas mycket utifrån vad den ska handla om. I rapporten om vad skolan kan ha för nytta av hjärnforskning höll vi oss till exempel mycket nära en huvudkälla som vi bedömde höll mycket hög kvalitet och relevans. Medan vi i vår senaste rapport i serien, om de verksammas forskningsanvändning, har tagit in egen empiri och analyserat den. Gemensamt för våra olika rapporter i serien är dock att de genomgår en rigorös kvalitetssäkring med både intern och extern kompetens.

Hur skulle du rekommendera att man använder en rapport i den här serien? Vilka är dina förhoppningar för användandet?

– Som för våra andra rapportformat så är det min förhoppning att rapporterna kan tjäna som underlag för förskollärares och lärares kollegiala samtal om undervisningens kvalitet och genomförande. Vi vet också att många av våra rapporter används på förskollärar- respektive lärarutbildningen.

Finns det någon plan för hur ofta de här rapporterna kommer att komma? Finns det något särskilt för läsarna att se fram emot?

– Planen är att hålla serien i gång och med åtminstone något nummer varje år. Men planerna får alltid ställas i relation till behoven inom de andra publikationsserierna och, givetvis, med anpassning till våra resurser. Men efterfrågan är stor så får vi växa som myndighet så kan vi förstås publicera många fler rapporter inom alla våra rapportformat!


Uppdaterad: 2023-02-24 12:03