Feedback i skrivundervisningen

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Feedback i skrivundervisningen som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

Feedback i skrivundervisningen

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge lärarlaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken. I anslutning till respektive fråga finns rekommenderade läsanvisningar till de avsnitt i rapporten som berör diskussionsfrågan på ett djupare plan.

Forskningsöversikten Feedback i skrivundervisningen ger lärare forskningsbaserat stöd som kan vara till hjälp vid användning av feedback i syfte att utveckla elevers skrivförmåga. Översikten fokuserar på formativ feedback som används för att synliggöra elevens styrkor och utvecklingsbehov samt för att föreslå möjliga vägar framåt.

Diskussionsfråga 1 – när bör feedback ges för att kunna främja elevers skrivutveckling?

Se avsnitt 3.1 i översikten, s. 15–19

Översikten visar att elever för att kunna utvecklas som skribenter gynnas av att få tidig feedback, under arbetets gång, för att kunna pröva sig fram. Detta kan tyckas självklart, samtidigt som lärare vittnar om att de inte arbetar med feedback under skrivarbetets gång så mycket som de skulle vilja.

 • När ger ni feedback till eleverna på er skola, eller på din kurs?
 • Har ni tillräckligt med tillfällen då ni ger eleverna feedback under arbetets gång, för att eleverna ska få chansen att testa olika vägar i sitt skrivande?
 • Om inte, hur skulle ni kunna arbeta för att skapa fler sådana tillfällen?
 • Hur upplever ni att feedback på elevernas ”slutprodukter” fungerar för deras fortsatta skrivande?
 • Finns det behov av att undersöka det?

Diskussionsfråga 2 – vilken repertoar av feedback använder ni?

Se avsnitt 1 i översikten, s. 1–5 och avsnitt 3.2,  s. 20–24 samt Tabell 1, s. 3

Enligt den systematiska översiktens resultat bör feedback från lärare till elev inte begränsas till endast en sorts inriktning, utan tvärtom vara mångsidig i detta avseende. Feedbacken behöver även tydligt vara i linje med aktivitetens lärandemål.

 • Är detta ett utvecklingsområde i din undervisning?
 • Hur tar det sig uttryck i elevernas förståelse av vad du vill uppnå med din feedback?
 • Vad kan ni som lärare göra för att hjälpa varandra att bredda den repertoar av feedback som ni ger era elever?

Diskussionsfråga 3 – hur bör feedback ges för att kunna främja elevers skrivutveckling?

Se avsnitt 3.3 i översikten, s. 24–36

Enligt den systematiska översiktens resultat är det särskilt värdefullt att föra en dialog med eleven för att nå samsyn om skrivuppgiften i sig, men även om vad feedbacken betyder och hur man kan hantera den.

 • Hur ger ni feedback på sådant som eleverna skrivit på er skola, i ert arbetslag?
 • Muntligt eller skriftligt, eller både och?
 • Vilka fördelar och nackdelar upplever ni?
 • Upplever ni att eleverna förstår den feedback som ni ger?
 • Varför eller varför inte?
 • Har eleverna möjlighet att diskutera den feedback de får med läraren?
 • I vilken grad använder eleverna feedbacken, och vad beror det på tror ni?
 • Är ni beredda att kompromissa med eleverna om vilka förändringar i en text som de bör göra? Ge gärna exempel.

Uppdaterad: 2020-05-28 10:31