Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Diskussionsfrågor

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Diskussionsfrågor för individanpassad vuxenutbildning, på bilden sitter elever och tittar på läraren vid en whiteboard

Här finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge lärarlaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken. I anslutning till respektive fråga finns rekommenderade läsanvisningar till de avsnitt i rapporten som berör diskussionsfrågan på ett djupare plan.

Forskningsöversikten Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg kan hjälpa lärare inom komvux att utforma och genomföra en undervisning som möter vuxna elevers olikheter. Översikten kan dessutom utgöra ett stöd för lärare som vill använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen.

Diskussionsfråga 1 – strategier för individanpassning

Se avsnitt 2.3.3 i översikten, s. 14–15 och avsnitt 3.1, s. 21–31

Med individanpassad undervisning inom vuxenutbildning menar vi lärares metoder och arbetssätt som möter vuxna elevers olikheter i form av förutsättningar för lärande och behov i undervisningen. Översikten identifierar tre övergripande strategier för individanpassad vuxenutbildning: gruppering, differentierad undervisning och individuell handledning. Oavsett vilken strategi som används i vuxenutbildningen så är det betydelsefullt för undervisningen med interaktion och dialog mellan elever, och mellan lärare och elever, samt med möjlighet att knyta an till elevers egna erfarenheter. Många elever har också behov av att imitera andra, mer erfarna elever som ett sätt att skapa förståelse för och praktisera hur lärande går till.

  • Vilken strategi för individanpassning använder du i din undervisning?
  • Vad är fördelarna och nackdelarna med denna strategi?

Diskussionsfråga 2 – individanpassad undervisning med hjälp av digitala verktyg

Se avsnitt 3.2 i översikten, s. 31–40

Det finns både möjligheter och utmaningar med att använda digitala verktyg i individanpassad vuxenundervisning. Användningen erbjuder möjligheter att kommunicera med varje elev, eller grupper av elever, via en mångfald av kanaler. Det kan exempelvis göra det lättare för läraren att förmedla ett omfattande kursmaterial till eleverna. Däremot kan det vara svårare för läraren att skapa sig en bild av elevernas förutsättningar och behov då möjligheten till återkoppling och överblick kan försvåras av att eleverna deltar på distans. För lärare är det viktigt att vara medveten om att digitala verktyg passar olika elever olika väl och att vuxna elever kan ha behov av introduktion och stöd till verktygen. Översikten illustrerar också att de digitala verktygen ur flera aspekter kan ses som ett komplement till klassrumsundervisningen.

  • Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning?
  • Vad kan vara viktigt att tänka på när du använder digitala verktyg i undervisningen?

Uppdaterad: 2023-02-24 15:47