Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Flicka som skriver läxa

Här finns förslag på diskussionsfrågor med syfte att ge stöd för lärare att relatera den systematiska forskningssammanställningens resultat och slutsatser till den egna undervisningspraktiken. I anslutning till respektive fråga finns läsanvisningar till relevanta avsnitt i översikten.

I den systematiska översikten sammanställs forskning om hur lärares arbete med läxor kan främja likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Översikten ger en samlad bild av lärares arbetssätt inför, under och efter läxan.

Diskussionsfråga 1 – Elevers behov och förutsättningar i arbetet med läxor

Se kapitel 1 i översikten

Synen på läxor varierar mellan elever, lärare, vårdnadshavare och även forskare och väcker ibland starka känslor hos såväl förespråkare som kritiker. En större samsyn kan skönjas när det gäller behovet av mer kunskap om arbetet med läxor. Speciellt efterfrågas kunskap om hur läxor ska utformas, vilken uppföljning och återkoppling som kan vara värdefull samt hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan. Det är inte alla elever som har vårdnadshavare eller syskon som kan hjälpa till med läxor utanför skolan. Elever med exempelvis adhd kan behöva omfattande hjälp och stöd med sina läxor.

  • Hur kan dina läxor påverka likvärdiga förutsättningar för lärande och erbjuder skolan läxhjälp?

Diskussionsfråga 2 – Inför läxan

Se avsnitt 3.1 och 4.1 i översikten

Lärares arbete inför läxan en viktig komponent för att skapa likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Det kan handla om val av läxa, syftet med läxan, läxans utformning, att göra eventuella anpassningar utifrån elevers olika behov och att besluta om läxan ska göras enskilt eller tillsammans med någon.

  • Vilken typ av läxor använder du?

Diskussionsfråga 3 – Under läxan

Se avsnitt 3.2 och 4.2 i översikten

Det finns flera aspekter som lärare behöver tänka på för att främja likvärdiga förutsättningar under elevers genomförande av läxan. Bland annat diskuteras vikten av att vara medveten om elevers olika hemförhållanden samt betydelsen av kommunikation och samarbete med föräldrar.

  • Hur ser kontakten med vårdnadshavare ut kring arbetet med läxorna?

Diskussionsfråga 4 – Efter läxan

Se avsnitt 3.3 och 4.3 i översikten

Lärares arbete efter att elever har gjort läxan handlar om lärares genomgång av läxan, hur de rättar läxan, summativ eller formativ bedömning av läxor, förklaringar av fel som elever gjort i läxan samt hur man kan effektivisera uppföljningen av läxor. Möjligheten att lära av läxor samt rättvis och orättvis bedömning kan inverka på elevers likvärdiga förutsättningar att lära.

  • Hur sker uppföljning och återkoppling av läxan?

Uppdaterad: 2022-11-02 11:32