Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

Faktaruta

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

Analyser av svenska elevers svårigheter i matematik visar att eleverna behöver utveckla sin begreppsliga förståelse i matematik. Det kan de göra genom att få tillfälle att diskutera matematik tillsammans. Översikten ger vägledning om hur lärare kan leda matematiska samtal i helklass, och möta utmaningarna som det innebär.

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

Serie Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; 2017:01
English Title and Summary Classroom Dialogue in Mathematics Education


Huvudmålgrupp Lärare som arbetar med matematikundervisning
Frågeställningar som översikten besvarar Vad kännetecknar klassrumsdialoger som engagerar elever i matematiska resonemang och som möter och tar tillvara elevers olikheter, och vad kännetecknar lärarens ledning av sådana dialoger?
Antalet studier som översikten bygger på 18
Länder där studierna har gjorts USA 9, Nederländerna 2, Nya Zeeland 2, Australien 1, Israel 1, Kanada 1, Norge 1, Storbritannien 1
Elevernas ålder i studierna: Elever i grundskolan

Uppdaterad: 2023-02-27 19:11