Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Frågor och svar

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Elever utanför skola med sin ryggsäck

Projektledare Pontus Wallin svarar på några frågor om läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande.

Varför är den här översikten viktig?

– Den beskriver hur lärare kan arbeta med läxor för att skapa likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Diskussionen om läxor har ofta handlat om lärare ska ge läxor eller inte, mindre om läxor ur ett likvärdighetsperspektiv.

– Vi såg att det saknades en översikt om hur om hur läxor ska utformas, vilken uppföljning och återkoppling som kan vara värdefull och hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan.

Ett av översiktens resultat handlar om att lärares arbete inför läxan är en viktig komponent för att skapa likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Vad kan vara bra för lärare att tänka på i förberedelsearbetet?

– Det kan vara aspekter som val av läxa, syftet med läxan, läxans utformning, att göra eventuella anpassningar utifrån elevers olika behov och att besluta om läxan ska göras enskilt eller tillsammans med någon. Fördjupningsläxor, samarbetsläxor och läxor där elevers intressen tas tillvara och läxor som inte kräver att vårdnadshavare har specifika kunskaper, är exempel på läxor som kan främja likvärdiga förutsättningar för elevers lärande.

Ni tar upp aspekter som lärare behöver tänka på för att främja likvärdiga förutsättningar under elevers genomförande av läxan. Vad kan underlätta för elever att kunna genomföra läxan?

– Bland annat diskuteras vikten av att vara medveten om elevers olika hemförhållanden samt betydelsen av kommunikation och samarbete med elevernas vårdnadshavare. Läxor är ett arbete som sker efter lektionstid och därmed krävs att samarbete mellan elev, lärare och vårdnadshavare fungerar väl. I översiktens studier framkommer att vårdnadshavare bör veta hur de förväntas vara involverade, vilket kan ske vid samarbetsläxor eller genom att lärare informerar om att skapa studiero och tid för läxarbetet.

I översikten diskuteras olika sätt att följa upp läxor. Hur kan lärare följa upp och ge återkoppling på läxan?

– Översiktens resultat pekar på betydelsen av att lärare följer upp elevers eventuella missuppfattningar från arbetet med läxan. Det kan vara värdefullt för eleverna, men även för läraren, eftersom läxorna kan bidra till att utveckla lärarens kunskaper om vilket innehåll som är problematiskt för eleverna. Resultaten pekar också på att lärare med fördel kan ta upp exempel i helklass i stället för att gå igenom alla elevers läxor individuellt, och på så sätt utnyttja tiden bättre.


Uppdaterad: 2022-11-04 09:23