Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Lärare tipsar lärare

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

Fyra förskolebarn leker med en liten bil

”(…) Jag ser flera användningsområden då det kommer till översikten. Jag kan exempelvis, med denna översikt i ryggen, samtala om pedagogen som verktyg i leken. Att aktiv närvaro i barns lek, utanför eller som deltagare, är oerhört viktig utifrån flera aspekter (lösa konflikter, få barn som inte är med att bli engagerade, få leken att fortgå längre, vara ”batman”, det vill säga det barnen behöver i leken, och så vidare).”

/ Förskollärare, pedagogisk utvecklare, Krokom

”Jag har funnit stöd i denna översikt när jag diskuterat med vissa kollegor som anser att förskolläraren aldrig ska störa barnens lek. Jag kan också lyfta de konkreta slutsatserna med alla kollegor och fråga hur vi gör och i vilka situationer vi gör vad. En viktig fråga som nämns i översikten är begreppet att lyhördhet kräver aktiv närvaro. På vilket sätt är vi aktivt närvarande? Skiljer det mellan olika lekar? Skiljer det mellan hur vi behandlar pojkar och flickor?”

/ Förskollärare, verksamhetsutvecklare, Falun

”Eftersom upplägget i översikten kopplas till den reviderade läroplanen och är uppbyggt på studier där exempel synliggör både tillfällen där ledarskapet blir positivt men också dilemman så visar översiktens uppbyggnad hur man på ett klokt sätt kan lyfta ut det ena perspektivet mot det andra och fördjupa sig i det tillsammans kopplat till betydelsen av att både leda och följa barnen. Introducera lekar och roller för att skapa förutsättningar för alla barn att på olika sätt delta i leken framhålls på ett klokt sätt i översikten som jag menar kommer att bli till stor tillgång för verksamma pedagoger i förskolan. Men också för specialpedagoger och andra stödfunktioner.”

/ Förskollärare, verksamhetsutvecklare, Falun

”Jag har reflekterat över de konkreta delarna i kapitlet om slutsatser. Där har jag funnit en vägledning kring min roll i barnens lek. Vad jag behöver tänka på och göra när jag möter barnen i leken. Hur lyhörd är jag och hur agerar jag på min lyhördhet? Vilka situationer går jag in i leken och när ställer jag mig utanför? När deltar jag, när medlar jag och när guidar jag i barnens lek?”

/ Förskollärare, verksamhetsutvecklare, Falun


Uppdaterad: 2023-02-24 15:41