Feedback i skrivundervisningen

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Feedback i skrivundervisningen som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Lärare tipsar lärare

Feedback i skrivundervisningen

”[Jag skulle kunna använda denna översikt för]… diskussion i ämneslag. Vad gör vi redan? Vad kan vi bli bättre på? Den här rapporten fungerar som respons till mig som lärare – jag stärks i vad jag redan gör bra och vad jag kan förbättra i mitt sätt att ge respons till mina elever. Istället för att vara en rapport om något som känns ouppnåeligt tar den här rapporten sitt avstamp i vår verklighet, vilket gör att man känner igen sig som lärare och det blir då lättare att ta till sig förbättringsområdena. Det fungerar ungefär som när elever får respons!”

/ Svensklärare, gymnasieskola, Norrköping

”Summativt-formativt, vad är skillnaden? För- och nackdelar med process-, produktfeedback. Vad ger vi feedback på nu? Vad förändra? Hur ger vi feedback nu? Vad förändra? Hur kan vi göra i andra ämnen med feedback? Vad är handlingskapacitet? Hur jobbar vi med att kompensera detta glapp i dag? Hur skulle vi kunna organisera skrivarkonferenser? Vad är nyttan med dessa? Fallgropar?”

/ Svensklärare, årskurs 1–7, Habo

”Som en inledande reflektion i kollegiet skulle jag använda Ivaničs olika diskurser för att ringa in utgångsläget. Vilken eller vilka diskurser betonas mest i undervisningen på vår skola? Varför? Hur påverkar detta i sin tur den feedback som ges i skrivundervisningen? Därefter skulle vi var och en läsa och reflektera, och sedan följa upp detta gemensamt. Behöver en förändring ske? Varför och i så fall i vilken riktning? Beroende på samtalets utfall skulle vi sedan titta närmre på de studier som ser ut att kunna hjälpa oss vidare i utvecklingen av feedbackpraktiken på vår skola.”

/ Svensklärare, årskurs 4–6, Habo

”Jag kommer att jobba mer med återkoppling under skrivprocessen. Till stor del har min återkoppling till eleverna varit på slutprodukten med förhoppning om att det ska ge resultat på nästa skrivuppgift. Till viss del tycker jag det fungerar, men jag ska bli bättre på att även ge respons tidigare när så är möjligt. Jag känner mig stärkt i att relationen elev – lärare är viktig för elevens förmåga att ta till sig och använda sig av responsen. Det är fascinerande hur resultatet upplevs som så relevant för mig som läsare oavsett om det rör åk 4 eller gymnasiet!”

/ Svensklärare, gymnasieskola, Norrköping


Uppdaterad: 2021-08-18 12:39