Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Fördjupa din kunskap

Innehållet baseras på den systematiska forsknings­sammanställningen Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem som finns att ladda ner som pdf och beställa som bok.

Visa forsknings­sammanställningen
Diskussionsfrågor

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

Översikten ger lärare kunskap om olika förhållnings- och arbetssätt som skapar förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och främjar deras utveckling och lärande i fritidshem.

Diskussionsfråga 1 – Ett pedagogiskt uppdrag

Fritidshem har ett pedagogiskt uppdrag som utgår från att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Enligt uppdraget ska undervisningen i fritidshem erbjuda elever en meningsfull fritid och stimulera deras utveckling och lärande.

Hur förhåller du dig till begreppet undervisning i relation till fritidshemmet?

Vad innebär att erbjuda elever en meningsfull fritid?

Diskussionsfråga 2 – Att skapa förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och deras utveckling och lärande

I översikten beskrivs hur lärare kan skapa goda förutsättningar, dels genom ett medvetet förhållningssätt till eleverna, dels genom att erbjuda meningsfulla sammanhang i form av organiserade undervisningstillfällen, utformning av den fysiska lärmiljön och tillhandahållandet av material.

Beskriv den fritidspedagogiska undervisningen du bedriver i fritidshem.

Diskutera hur du kan erbjuda elever nya utmaningar i undervisningen.

Diskussionsfråga 3 – Utveckla undervisningen i fritidshem

I de flesta arbetssätt som undersöks i studierna som ingår i översikten planerar och erbjuder lärare lek och aktiviteter med elevgruppen i fokus, samtidigt som man tar tillvara det som sker i stunden.

På vilket sätt tar du tillvara elevernas tankar, idéer och intressen i undervisningen?

Vilka utmaningar möter du i undervisningen när det gäller att stimulera och stödja elever i fritidshem?

Hur hittar du balansen mellan att inspirera och stimulera elever att utforska nya möjligheter, och deras inflytande över sin fritid och rätten att delta på frivillig basis?


Uppdaterad: 2021-12-06 15:12